COM_IRECOMMEND Aanbeveling vriend(in)

Mevrouw Maria Barbier-Vennema,
5, Avenue Pierre Laurent,
14530 LUC SUR MER.
Frankrijk.
T : 00 33 231 97 07 35
M : 00 33 66 202 19 28
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK.

de heer mr. I.W. Opstelten,
Ministerie van Veiligheid en Justitie,
Postbus 20301,
2500 EH DEN HAAG.
Nederland.


Verzonden per suivi LE 02 793 794 9 FR.

Kopie : de heer Gérard Tournier  / Consulat de France.

Onderwerp: Proces Verbaal nummer PL0740 2013089523-1&2
                       Dossier nummer O.M. 8549

Luc sur Mer, 11 november 2013.

Zijne Excellentie,

Op 8 oktober jl. heb ik Uw aandacht op mijn eigen geval getrokken.

U heeft mijn brief doorgegeven aan het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving om deze te behandelen, wat mij normaal lijkt want U heeft belangrijkere zaken te doen dan U met mijn persoontje bezig te houden.
Het belangrijkste is dat deze zaak behandeld wordt.

Het antwoord op 23 oktober jl. van de heer Coffeng is van zeer gelimiteerd belang, maar vooral zoals bijgevoegde brieven jammer genoeg getuigen, heeft mijn dossier een verkeerde wending genomen.

Ik neem dus de vrijheid weer contact met U op te nemen, want in feite gaat het gestelde probleem verder dan mijn eigen geval.

Indien de Juridische organisatie inderdaad geen recht kan doen op mijn vragen, terwijl de vervalsing aangetoond en verifieerbaar is (zie mijn brief aan Hoofdofficier mevrouw mr. Zandee), dan wil dat zeggen dat iedere legitimaris zich potentieel in gevaar bevindt: het is voldoende dat een notaris in verstandhouding met de andere legitimarissen verklaart dat de overledene hem in zijn Testament heeft onterfd.
De overledene kan hier helemaal niet aan gedacht hebben. Het woord van de notaris is voldoende.

Ik heb een aanklacht tegen notaris Braun ingediend voor naamsverandering van de executeur, maar als zij andere wilsbeschikkingen  van mijn vader had veranderd (behalve die zich op de laatste bladzijde bevindt door de handtekening van de overledene), bijvoorbeeld op vraag van mijn zuster mij te onterven, terwijl mijn vader dat helemaal niet had besloten, wat zou er dan gebeurd zijn?

Niets meer en niets minder dan wat er is gebeurd.

Een Testament wordt ondertekend zonder de aanwezigheid van getuigen en de erflater ondertekent alleen de laatste bladzijde, alleen de notaris parafeert alle bladzijden, hetgeen de notaris de mogelijkheid laat de inhoud van alle andere bladzijden te veranderen,

Bovendien heeft een onterfde legitimaris geen toegang tot het originele Testament om de conformiteit met de Wet te controleren, dankzij artikel 49 op de Wet van het notarisambt.

Dus laat de Wet de deur open voor alle misbruik en beschermt potentiele delinquenten.

In beginsel doet een notaris zoiets niet, maar hij heeft de mogelijkheid dit te doen en wat mij over komt illustreert dus prima een principe dat zich alle dagen verifieert: wanneer er een mogelijkheid is, dan gebeurt dat onvermijdelijk.

De Wetgever is te optimistisch wat dit onderwerp betreft.
Bovendien laat de Wet niet alleen de onterfde persoon zonder bescherming, maar is volgens mij ook niet conform met de fundamentele rechten van de mens.
Onterfd worden is inderdaad een sanctie die een legitimaris ontneemt van een fundamenteel recht, die van erfgenaam te zijn van een ouder, zonder hem de mogelijkheid te geven het document dat hem sanctioneert te kunnen controleren of dit document conform is met de Wet.

De notaris in Nederland beschikt dus over een buitensporige macht, hij heeft de macht de wilsbeschikkingen van een erflater te veranderen, dit ontsnapt aan elke controle.
Mijn persoonlijke situatie bewijst dit perfect.

Geen enkele controle:

  • Notariskantoren zijn zeer vaak gekoppeld aan Advocatenkantoren die, als het gaat om een notaris in het geding te stellen betreffende erfeniszaken hun diensten ronduit weigeren. De advocaten hebben het recht een dossier te weigeren, dat is praktisch voor hen, maar niet voor de slachtoffers.
  • Wat mijn dossier betreft doen de Politie en het Openbaar Ministerie van Arnhem hetzelfde. Daar zij hun hulp niet mogen weigeren gebruiken zij ontmoedigende methodes, die ik aan de heer Coffeng heb gesignaleerd (zie bijgevoegde brief d.d. 30 oktober jl.) : geen aandacht, geen dialoog, intimidatie en zelfs vervalsing van aangifte.
    Wat het Openbaar Ministerie betreft kunt U net als ik constateren dat de brief van de heer Hartjesveld een complete solidariteit met het Regionaal Bureau Financiële Recherche is.

Toch toon ik aan dat de documenten, die ik Testament 3 en Testament 4 heb genoemd, montages zijn die bij de Rechtbank werden ingediend. Waarom zou Rhea Vellinga het nodig hebben een montage na te maken om een authentiek Testament te rechtvaardigen, terwijl het veel simpeler was het authentieke Afschrift, dat zij in het geldkistje van mijn vader gevonden heeft, te gebruiken.

In deze zaak is het ook verbazend te constateren dat de heer mr. Laumans, notarisdeskundige door de Rechtbank van Arnhem benoemd, niets verdachts gesignaleerd heeft.
Alles welbeschouwd is hij misschien niet een specialist op het gebied van testamenten, daar hem wordt verweten mijn moeders testament niet als een vruchtgebruik testament te erkennen en vorderingsrecht en eigendomsrecht met elkaar te verwarren (zie bijgevoegd mijn moeders testament). Ik vraag mij af op welk criterium een deskundige wordt gekozen?

Kortom, als de Politie en het Openbaar Ministerie weigeren de burgers te beschermen, wat kan een slachtoffer dan doen?

Ik stel U deze vraag, want U hebt de last de Wet te verbeteren en borg te staan voor het respect hiervan.

Ik verwacht van U een aangepast antwoord op een dergelijke situatie, die vast niet uniek is.

Te Uwer beschikking, verblijf ik,

Hoogachtend,

Maria Barbier-Vennema.

BIJLAGEN :

Productie 19 - Brief aan Hoofdofficier mevrouw mr. N.G. Zandee
Productie 15 - Brief van 17 oktober 2013 van de heer L.C. Hartjesveld
Productie 16 - E-mail van 18 oktober 2013 aan mevrouw A.  de Jong-Simonetti

Parafen
Parafen-Bladzijde 1
Parafen-Bladzijde 2
Parafen-Bladzijde 3
Parafen-Bladzijde 4

Testament 3
Testament 4

Productie 06 - Door mij ondertekend Proces Verbaal PL0741.2013089523
Productie 10 - Brief van 27 september 2013 van de heer van der Meer
Brief van de heer Coffeng op 23 oktober jl.
Mijn brief van 30 oktober 2013 aan de heer Coffeng

Testament van mevrouw Berentje Jonkman-Vennema.

Hoogachtend,

Maria Barbier-Vennema.

U bevindt zich hier: Home I.W. OPSTELTEN